Szkoła z Klasą

Nasza szkoła zgłosiła swój udział w drugiej edycji akcji "Szkoła z klasą" organizowanej pod patronatemprezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego przez "Gazetę Wyborczą", portal Gazeta.pl oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej. Partnerem "Szkoły z klasą" jest Polsko-Amerykańskia Fundacja Wolności.
Akcja polega na realizacji i opisie wybranych zadań która będzie łączyła grono pedagogiczne, rodziców i ucznió.
Zanim jednak przystąpiliśmy do realizacji zadań musieliśmy przeprowadzić w naszej szkole ankiete "Jaka jest nasza szkoła". Ankieta została przeprowadzona anonimowo wśród uczniów, nauczycieli, rodziców.

Analiza ankiety "JAKA JEST NASZA SZKOŁA"

Wyniki ankiety zwracają jednak uwagę na pewne sygnały o istnieniu pewnych niedoskonałości w określonych płaszczyznach działania szkoły. Respondenci uznali szkołę za niedoskonałą w płaszczyźnie nr 3. Rozwijać zainteresowania i pasję (9 % uczniów, 25% rodziców - postawiło ocenę 2). Uwidacznia się więc potrzeba zastanowienia się na rozwinięciem działań w kierunku rozbudzenia zainteresowań i pasji uczniów. Nauczyciele powinni starać się wykorzystać te umiejętności podczas prowadzonych lekcji tak aby znaleźć coś fascynującego w matematyce, przyrodzie czy historii. Należało by się zastanowić nad zmodyfikowaniem listy szkolnych zajęć pozalekcyjnych tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Druga kategorią spostrzeganą jako niedoskonała okazała się 5. Uczymy rozwiązywać problemy.(18% uczniów postawiło ocenę 2, oraz 1 osoba ocenę 1). Nauczyciele muszą starać się dobrać takie działania aby pomóc uczniom nauczyć się twórczo i krytycznie myśleć co miało by dać efekt w postaci lepszego rozwiązywania problemów. Spostrzegamy też niepokojące wyniki ankiety dotyczące pkt.9. Robić coś dla innych (32% uczniów oraz 1 rodzic ocenili na 3). Nauczyciele muszą więc zastanowić się, czy szkoła w dostatecznym stopniu stwarza uczniom możliwość pracy na rzecz innych, czy zachęca do aktywności społecznej, do pomagania potrzebującym. Będziemy starć się aby doskonalić funkcjonowanie naszej placówki tak aby zniwelować niskie oceny naszych działań aby cała szkoła była bliższa pozytywnemu modelu szkoły A.

Analiza ilościowa

1. Uczyć każdego ucznia

Rozmiar: 4381 bajtów

2. Wyjaśniać i zaciekawiać

Rozmiar: 5202 bajtów

3. Rozwijać zainteresowania i pasje

Rozmiar: 5293 bajtów

4. Sprawiedliwie oceniać

Rozmiar: 4553 bajtów

5. Uczyć rozwiązywać problemy

Rozmiar: 4766 bajtów

6. Pomagać zrozumieć świat

Rozmiar: 4757 bajtów

7. Uczyć patriotyzmu

Rozmiar: 4890 bajtów

8. Zachęcać do współpracy

Rozmiar: 5115 bajtów

9. Robić coś dla innych

Rozmiar: 4931 bajtów

10. Pomóc uwierzyć we własne siły

Rozmiar: 4818 bajtów

11. Przestrzegać norm i praw ucznia

Rozmiar: 4576 bajtów

12. Współpracować z rodzicami

Rozmiar: 4622 bajtów

13. Zapewnić bezpieczeństwo i życzliwość

Rozmiar: 4718 bajtów

14. Uczyć języków obcych

Rozmiar: 4618 bajtów

15. Ułatwić kontakt z kulturą

Rozmiar: 4452 bajtów

16. Wykorzystywać komputery i Internet

Rozmiar: 4579 bajtówOto zadania, które wybraliśmy do realizacji podczas trwania drugiej edycji akcji w naszej szkole:

Zadanie 1D: Lepiej przygotować do egzaminu
Nauczyciele zastanawiają się, jak lepiej pomagać uczniom przygotować się do egzaminów. Przeprowadzają próbne egzaminy i wspólnie z uczniami analizują, co sprawiało im trudność. W efekcie poszczególne klasy przygotowują swoje "listy trudności" (np. kłopoty ze zrozumieniem polecenia lub z interpretacją tekstu źródłowego). Te elementy są systematycznie ćwiczone przez nauczycieli różnych przedmiotów i przez uczniów.

Zadanie 2 A: Jak lepiej informować o ocenianiu?

W sposób jasny i przystępny nauczyciele informują uczniów, czego będą uczyć w danym roku, semestrze, dziale. Dbają, by uczniowie zrozumieli: jak na podstawie wewnątrzszkolnego systemu oceniania (WSO) i uzgodnionych z nim przedmiotowych systemów oceniania (PSO) będą oceniane ich osiągnięcia? Nauczyciele współpracują przy uzgadnianiu spójnego systemu oceniania i informowania uczniów o wymaganiach.

Zadanie 3 A: Czy uczymy myśleć?

Nauczyciele analizują - indywidualnie i w zespołach - prowadzone przez siebie zajęcia, zastanawiając się, na ile uczą one twórczego i krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów oraz w jakim stopniu pomagają uczniom zrozumieć świat. i odważnie myśleć, bez obawy popełnienia błędu.

Zadanie 4 D: Nasza mała i wielka ojczyzna

Wychowanie patriotyczne, budzenie miłości zarówno do małej, jak i wielkiej ojczyzny jest obecne w podstawach programowych i w programach wychowawczych wszystkich szkół.

Zadanie 5 F: Rodzice bliżej szkoły

Nauczyciele wspólnie z przedstawicielami rodziców (np. z rady szkoły i/lub reprezentantami poszczególnych klas) zastanawiają się, jak zachęcić rodziców do udziału w życiu szkoły. Jak szkoła może lepiej informować ich o nauce i zachowaniu ich dzieci? Jak lepiej poznawać punkt widzenia rodziców i współpracować z nimi w procesie wychowania i nauczania?

Zadanie 6 D: Uczniowie wchodzą do Europy

Zadaniem nauczycieli jest wypracowanie wartościowych form edukacji europejskiej, które byłyby atrakcyjne dla uczniów. Wykorzystując istniejące programy, propozycje uczniów i swoje pomysły, nauczyciele prowadzą lekcje lub cykle zajęć pod hasłem "Nasza przyszłość w Europie", wyjaśniając problemy związane z wchodzeniem Polski do UE i przygotowując uczniów do kontaktów z instytucjami i mieszkańcami innych państw europejskich.